پشت نامه مرحوم سید سرورخان لولنجی

سید سرور ۲ ابن  سید علیشاه ۳ ابن  سید ابولشاه ۴ ابن  سید اکبرشاه ۵ ابن  شاه لطف علی ۶ ابن  سید شاه خواجه خان ۷ ابن  سید شاه حیدر ۸ ابن  سید شاه دالیر ۹ ابن سید شاه مقتدا  ۱۰ ابن  سید شاه رستم   ۱۱ ابن  سید شاه اسحق  ۱۲ ابن  سید شاه اسلام  ۱۳ ابن  شاه یحی قلندر ۱۴ ابن  سید عارفین ۱۵  ابن  سید شاه تراب  ۱۶ ابن  سید محمد  ۱۷ ابن سید احمد  ۱۸ سید زید ۱۹   ابن  سید ابراهینم   ۲۰ ابن  سید زید  ۲۱ ابن  سید محمد  ۲۲ ابن  سید علی  ۲۳ ابن  سید عبدالله  ۲۴ ابن  سید یحیی  ۲۵ ابن  سید اسمعیل ۲۶ ابن  سید احمد  ۲۷ ابن  سید محمد  ۲۸ ابن  سید احمد  ۲۹ ابن  سید عبدالله  ۳۰ ابن  سید جعفر  ۳۱ ابن  محمد  ۳۲ ابن  ابوالعشایر  ۳۳ ابن  سید زید  ۳۴ ابن  سلطان سید کبیر  ۳۵ ابن  سید عبدالله  ۳۷  ابن  سید جعفر الشعیر  ۳۸ ابن  سید محمد  ۳۹ ابن  سید زید شهید  ۴۰ ابن  امام  زین العابدین  ۴۱ ابن  امام حسین  ۴۲ ابن  (ع)  ۴۱ ابن علی (ع)  ۴۴ ابن  فطمه (ع) بنت  ۴۵حضرت محمد مصطفی ( ص) ابن